םייקסע תוחוקל תמישר

םלועב הבוטה ףשה ןיכס

םיגדו רשב ןושיע אשונב םיטרס

רוציה םלואמ תונומת
רק ןושיע

לושיב תודימ תרמהל םינובשחמ

םיפדעומל ףסוה

ישאר ףדל הרזח


ןאכ י/ץחל PRO 401 , PRO 402 ןושיעה ינקתמ לע םיטרפל
PRO 402
םיאלמ םיטרפל


( ח"ש 3200 םוקמב) מ"עמ ללוכ , ח"ש 2970 לש עצבמ ריחמב PRO 402 םגד ןושיע רונת
:לבקמ חוקל לכ , עצבמה תרגסמב
! םניח , םינוכתמו הכרדה תרבוח
! םניח , ץעב לופיטל תויביסאמ םייחקלמ
! םניח ,רשבל ,הטסורינמ היילת יוו 5 לש טס *
יאלמה רמג דע עצבמה

1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצ


EVERCUT םלועב הבוטה ףשה ןיכס לע החנה זוחא 10
.ןושיע רונת שכורה חוקל לכל
םניח - ןיכסה חולשמ ,ףסונב

יאלמה רמג דע עצבמה
1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצ


.םיבבש תואספוק 2 תנמזהב ,ןושיע יבבש לש םניח חולשמ
.ןושיע רונת תנמזה תעב ,ןושיע יבבש לש םניח חולשמ

יאלמה רמג דע עצבמה
1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצ

PRO 401
םיאלמ םיטרפל

( ח"ש 2850 םוקמב) מ"עמ ללוכ , ח"ש 2670 לש עצבמ ריחמב PRO 401 םגד ןושיע רונת
:לבקמ חוקל לכ , עצבמה תרגסמב
! םניח , םינוכתמו הכרדה תרבוח
! םניח , ץעב לופיטל תויביסאמ םייחקלמ
יאלמה רמג דע עצבמה

1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצםינוכתמ םיעצבמ רשב ןושיע ירונת תעדל תיצרש המ לכ - רשב ןושיע רשק רוצ תודימ ינובשחמ
ודאסא ינקתמ םיירחסמ ןושיע ירונת םייקסע תוחוקל תמישר

© 2005-2016 תורומש תויוכזה לכ