ןושיעל ץע יבבש

םייקסע תוחוקל תמישר

םלועב הבוטה ףשה ןיכס

םיגדו רשב ןושיע אשונב םיטרס

רוציה םלואמ תונומת
רק ןושיע

לושיב תודימ תרמהל םינובשחמ

םיפדעומל ףסוה

ישאר ףדל הרזחחפנ תודימ תרמה ןובשחמ


ן ו ב ש ח מ ה
"בשח" ץוחללו ,ל הרמה ,מ הרמה ,תומכ י/סנכה
תודיחי :תומכ
תודיחי :מ הרמה
תודיחי :ל הרמה
   
בושיחה תואצות
תודיחי : כ " ה ס
:הרוטרפמט תרמה ןובשחמ
סויסלצ - טייהנרפ:לקשמ תרמה ןובשחמ
םימרג - קצומ תויקנוא
:לקשמ תרמה ןובשחמ
םרגוליק - דנואפ
םינוכתמ םיעצבמ רשב ןושיע ירונת תעדל תיצרש המ לכ - רשב ןושיע רשק רוצ תודימ ינובשחמ
ודאסא ינקתמ םיירחסמ ןושיע ירונת

© 2005-2016 תורומש תויוכזה לכ