ןושיעל ץע יבבש


םייקסע תוחוקל תמישר

םלועב הבוטה ףשה ןיכס

םיגדו רשב ןושיע אשונב םיטרס

רוציה םלואמ תונומת
רק ןושיע

לושיב תודימ תרמהל םינובשחמ

םיפדעומל ףסוה


ישאר ףדל הרזח
ןוכתמ חלש

. המרוג ןושיעל ,ןיי תויבח לש ןולא ץעמ , יתוכיא ץע יבבש זראמב וחלוש תא הכזיו ,ןאכ םסרופי ,םוסרפל יואר אצמיו ואדיוב םלוציש ןוכתמ

.טידרקב וחלוש תא הכזיו ,הכרבב לבקתי בותכ ןוכתמ םג
.הנומת םג חולשל יוצרןשועמ גד
ןשועמ זווא
ןשועמ קינקנ
ןשועמ רקב
Spare Ribs תועלצ
םינשועמ תוריפ
תונשועמ ףוע יקוש
תונשועמ תופדצ
ןשועמ ספמירש
תונשועמ ודוה םייכרי
םינשועמ תוקריןשועמ גד

. הדימלפ , לרופ , הנוט , ןומלס :ןושיעל םיצלמומ םיגד יגוס
. ךרוצה יפל , גדה תא תוקנל

:הדנירמ
םירק םימ רטיל 1
חלמ םרג 100
רכוס תופכ 2

ףיסוהלו םימח םימ טעמב רכוסהו חלמה תא סימהל
. שבי םודא וא ןבל ןיי לש הווש תומכב םימהמ קלח ףילחהל ןתינ .םירקה תא כ''חא

. הלילה ךשמל ,ררקמב ,הדנירמב גדה תא תורשהל
( . ררוואמ וא ןגזמ לומ וא שבי ריווא םע ררקמב) גדה תא שביילו גפוס ריינב גופסל , םירק םימב בטיה ףוטשל ,ןושיעה ינפל

:תבורעתב גדה תא חורמל
תיז ןמש
חלמ
רוחש לפלפ
שותכ םוש
ןבל ןיי
ןומיל ץימ
. םעטה יפל לובית יבשע וא ןירמזור

. םייתעשכ :ןושיע ןמז
. תולעמ 90 תצלמומ הרוטרפמט


ןשועמ זווא

. םייקוש וא הזח : זוואה לש םיצלמומה םיקלחה
. תויסיסעה תרבגהל , ןמושה תא ריאשהל יוצר

:לובית תבורעת ןיכהל
(םעטה יפלו רשבה תומכ יפל תויומכ)
ןמש
הפירח הקירפפ
הקותמ הקירפפ
שותכ םוש
חלמ
ןוחט / סורג רוחש לפלפ
םוח רכוס וא שבד ףיסוהל ןתינ

. תועש - 5ל ררקמב ריאשהלו , םיחתנה לע תבורעתה תא בטיה חורמל

. תועש יצחו שולש - שולשכ :ןושיע ןמז
תולעמ 100 - 110 תצלמומ הרוטרפמטןשועמ קינקנ

. ןמוש םע יוצר , רקב יחתנ הסג הניחטב ןוחטל
, חלמ , סורג רוחש לפלפ , שותכ םוש תבורעתל ףיסוהל
. לובית יבשע , הפירחו הקותמ הקירפפ
.בטיה בברעל
. ףוע יחתנב רקבה יחתנ תומכהמ עבר ףילחהל ןתינ ,ןוויגל

םייתוכאלמ וא םייעבט םייעמב תבורעתה תא אלמלו סוחדל

. שביילו ףוטשל ,חלמ , ץמוח , םימב היירשה י''ע בטיה תוקנל :םייעבט םייעמ)
( םימח םימב היירשה י''ע ךכרל :םייתוכאלמ םייעמ

. ןיכסב םירוח רפסמ ררוחלו , טאגפש טוח םע תווצקב רושקל

. תועש יצחו עברא - עבראכ:ןושיע ןמז
. תולעמ 100 - 110 תצלמומ הרוטרפמטןשועמ רקב
תיעלס י"ע חלשנ

. הטניס ,טוקירטנא רקיעב , םיינמוש םיחתנב שמתשהל יוצר
. השיבכל רשבה יחתנ תא סינכהל שי ןושיעה ינפל

:רשב ג''ק 5 תשיבכל תבורעת

ילגנא לפלפ תופכ 1-2
ןרופיצ תוכיתח 5
םישותכ הנפד ילע 5
הקותמ הקירפפ תופכ 1-2
הפירח הקירפפ תופכ 1-2
םוש יבבש וא שותכ םוש תופכ 1-2
םיפירח םינולפלפ 7
סג חלמ תופכ 1-2
טקסומ זוגא יצח
רטיל - 1ו שבי םודא ןיי קובקב יצח םע לכה בברעל
. םימ
( .םימהו ןייה תפסוה ינפל , תבחמב םישביה םינילבתה תא תולקל ןתינ)

, קיטסלפ ילכב , השיבכה תבורעתב רשבה תא תורשהל
. םעפ ידימ ךופהל . םימי 5 ךשמל , ררקמב

. תועש - 4-5כ :ןושיע ןמז
. תולעמ 100-110 תצלמומ הרוטרפמטspare ribs ריזח תועלצ

. תועלצה לש תומצעה דצב אצמנה םורקה תא ריסהל יוצר
( .םורקה תא ריסהלו תועבצאה תא סינכהל ןתינ כ''חא . םירהלו תווצקה תחאב ךותחל)
:לובית תבורעת ןיכהל
חלמ תיפכ 1
סורג רוחש וא ילי'צ לפלפ תקבא תיפכ 1
םינטוב ןמש ףכ
םיחופת רדייס וא םיחופת ץמוח ףכ 1
שבד וא םוח רכוס ףכ 1
שותכ םוש ףכ 1
.תבורעתב תועלצה תא חורמל
. םעפל םעפמ ךופהל ןתינ כ''חא . ךילהתה תליחתב , הלעמ יפלכ תומצעה דצ רשאכ ןשעל

. םיחופת רדייסו ןמש לש תבורעתב חורמל , ךרעל תוקד 45 ב םעפ


, תועלצ 2 ןיב ןיכס םיסינכמ רשאכ תונכומ תועלצה
. תולקב דרפנ רשבהו

. שבייתהל תולולע תועלצהו , ךראתי הנכהה ןמזש םושמ , דרת אל הרוטרפמטהש רומשל יוצר

. תועש עברא - יצחו שולש :ןושיע ןמז
. תולעמ 120 תצלמומ הרוטרפמט


םינשועמ תוריפ

. חופת , סננא , סגא , הננב רקיעב , תוריפ ןשעל ןתינ
. םייוצח וא םימלש ןשעל ןתינ חופתו סגא . ףלקל שי סננאו הננב

. ןומניק םייתש וא תיפכ וא ( ,םייולק אל וא םייולק) הפק ילופ ץעל ףיסוהל רשפא , תוניינעמ תואצותל

:תבורעתב הלילל תוריפה תא תורשהל ןתינ
ידנרב וא היתשל ףרש
שבד וא רכוס
ןומניק
ןומיל ץימ טעמ

. םייתעשכ :ןושיע ןמז
. תולעמ 90 - 100 תצלמומ הרוטרפמטתונשועמ ףוע םייקוש
.מ יסוי :י"ע חלשנ

: םיאבה םירמוחהמ הדנירמ ןיכהל שי

(םעטה יפ לעו רשבה תומכ יפל - תויומכ)
תיז ןמש
הקותמ הקירפפ
הפירח הקירפפ
חלמ
רוחש לפלפ
ןבל ןיי
תושותכ םוש יניש
םישותכ הנפד ילע

. םעפ ידימ בברעל .ררקמב הלילה ךשמל רומשל .ןוליינ תיקש וא הרעקב ,הדנירמל םייקושה תא סינכהלו בטיה בברעל

.תועש שולש דע יצחו םייתעשכ :ןושיע ןמז

. תולעמ 100 - 110 תצלמומ הרוטרפמט

ינבל יקימ י"ע חלשנ .גורדשל תפסונ העצה

.םייקוש לשמל .ונושיע תא תובכעמ ףועבש תומצעה
DEBONED. תומצעמ םיקונמ םימלש תופוע תונקל ןתינ
.תועש 8 קיפסמ .רכוס סוכ עברו חלמ סוכ עבר םע םימ לש הסימתב ולוכ ףועה תא תורשהל
.תועש שולש דע יצחו םייתעשכ ךשמב ןשעל
.רדהנ אצוי .תוסורפל סורפלתונשועמ תופדצ

:הדנירמ
םירק םימ רטיל 1
חלמ סוכ יצח
רכוס סוכ יצח
. םימח םימ טעמב רכוסהו חלמה תא סימהל
. בברעלו םירקה םימה תא ףיסוהל

. היכנוקהמ הפדצה ןכות תא איצוהל
. תוכיתחל ךותחל שי תולודג תופדצ
םיחתור םימב ליבטהל , תכתמ תננסמ תועצמאב
. םילסלתסמ תווצקהש דע , תוקד 2-3 ךשמל
. תוקד - 40-50 ל הדנירמב תורשהל
. םירשופ םימב ףוטשל
. שבי ריווא םע ררקמב יוצר , תוקד - 40 כ ךשמל שוביל ריאשהל
. תוקד 50 - 75 ןושיע ומז
. תולעמ 90 תצלמומ הרוטרפמט

. תושבי תוארנ ןה רשאכ תונכומ תופדצה
. קיטסמ לש םקרמ לבקל תולולע תופדצהש םושמ , רתי ןושיעמ ענמהל שי
. הנכה ידכ ךות םועטל יוצרןשועמ ספמירש

. חצ קרמב תוקד 5 ךשמל לשבלו ספמירשה תא תוקנל

: הדנירמ ןיכהל

םירק םימ רטיל 1
חלמ סוכ יצח
רכוס סוכ יצח
. בברעלו םירקה םימה תא ףיסוהל . םימח םימ טעמב חלמהו רכוסה תא סימהל

. םייתעש ךשמל הדנירמב ספמירשה תא תורשהל

. שבי ריוא םע ררקמב יוצר . תוקד 40 ךשמב שביילו גפוס ריינב םילזונ גופסל , בטיה ףוטשל

. םייתעשכ : ןושיע ןמז
. תולעמ 90 - 100 תצלמומ הרוטרפמט


תונשועמ ודוה םייכרי

בקעי חבס :י"ע חלשנ

(םצעהמ דרפומ ףוע תויגרפ ומכ) ודוה םייכרי רשב ג"ק 1
ליגר לדרח ףכ
ןו'גיד לדרח ףכ
תושותכ םוש יניש 3
תובידנב תיז ןמש
סג םי חלמ
סורג רוחש לפלפ

םידדצה לכמ רשבה תא בטייה חורמלו הדנירמה יביכרמ תא בטיה בברעל
תועש 24 ל הסכמ םע ילכב חינהל
הלעמ יפלכ רחא חתנ היהי םעפ לכש ךכ שולש םיימעפ ךופהל ןמזה ךשמב
הילת יוו לע הדנירמה לכ םע םיחתנה תא דפשל
תולועמ תואצותה
החלצהב

. תועש עבראכ : ןושיע ןמז
. תולעמ : 110 תצלמומ הרוטרפמטםינשועמ תוקרי

ירקות מעושנים

.ןושיעה רונתב ול "ןשעתמה" ןשועמה רשבל הלועמ תפסותכ םינשועמ תוקרי
,ןושיעה רונת תיתחתבש ,ןמושה תטילקל תוינבתב חינהל שי
.שרוש תוקרי ,רזג ,המדא חופת ,לצב גוסמ תוקרי
.לעמש רשבהמ לזונה ןמושה תאו ,תחתמש הריעבה אתמ םוחה תא וטלקי תוקריה
.תוקרי ןושיעו הילצל הלועמ בוליש
םינוכתמ םיעצבמ רשב ןושיע ירונת תעדל תיצרש המ לכ - רשב ןושיע רשק רוצ תודימ ינובשחמ
ודאסא ינקתמ םיירחסמ ןושיע ירונת םייקסע תוחוקל תמישר
ףש ןיכס ןושיעל ץע יבבש

© 2005-2016 תורומש תויוכזה לכ